Address:
24205 新北市新莊區中正路510號
No.510, Zhongzheng Rd.,
Xinzhuang Dist.,
New Taipei City 24205,
Taiwan,ROC

Tel:
+886-2-2905-3922

E-mail:
csc@mail.fju.edu.tw


102年第一次臨床技能測驗(輔大考場)
試題開封
模具準備區
試務人員說明會
考官說明會
標準化病人說明會
標準化病人訓練
標準化病人訓練
技能站佈置
訪視委員與標準化病人
訪視委員座談
考生診間前就位